ATEX_market

ATEX – direktiva 2014/34/EU

Certifikacija Ex opreme i zaštitnih sustava

ATEX

 

U skladu sa zahtjevima europske direktive 2014/34/EU (ATEX) možemo ponuditi usluge certifikacije opreme i zaštitnih sustava prema sljedećim prilozima direktive:

 • Prilog III - MODUL B: EU ISPITIVANJE TIPA
 • Prilog IV - MODUL D: SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU OSIGURANJA KVALITETE POSTUPKA PROIZVODNJE
 • Prilog V - MODUL F: SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU PROVJERE PROIZVODA
 • Prilog VI - MODUL C1: SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU UNUTARNJE KONTROLE PROIZVODNJE I NADZIRANOG ISPITIVANJA PROIZVODA
 • Prilog VII - MODUL E: SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU OSIGURANJA KVALITETE PROIZVODA
 • Prilog IX - MODUL G: SUKLADNOST NA TEMELJU POJEDINAČNE PROVJERE

Također nudimo uslugu pohrane tehničke dokumentacije neelektrične Ex opreme u skladu s Prilogom VIII ATEX Direktive 2014/34/EU.

Uz usluge ATEX certifikacije možemo provesti i postupak certifikacije  prema međunarodnom IECEx Sustavu (IECEx certifikat) u suradnji s ATEX i IECEx certifikacijskim tijelima unutar Bureau Veritas grupe.

 

EX

 

Dodatno na području protueksplozijske zaštite nudimo i sljedeće usluge:

 • kontrolu opreme u protueksplozijskoj zaštiti prema posebnim zahtjevima klijenata

 • postupak ocjenjivanja u vezi s neobaveznim certificiranjem opreme kategorije 3
 • pregled tehničke dokumentacije i pripremu stručnog mišljenja u vezi s protueksplozijskom zaštitom opreme i postrojenja
 • pripremu i provedbu treninga i obuke radi upoznavanja klijenata sa zahtjevima direktive i zahtjevima normi iz područja protueksplozijske zaštite
 • pregled Ex opreme u postrojenju i izvještavanje o nesukladnostima koje mogu narušiti protueksplozijsku zaštitu
 • podršku prilikom odabira Ex opreme i zaštitnih sustava u fazi projektiranja novih ili provedbe preinaka na postojećim postrojenjima

Zakonska regulativa na području protueksplozijske zaštite

Pravilnici:

Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN br.33/16)

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN br. 39/06 i NN br. 106/07).

Europske direktive:

Direktiva 2014/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

Direktiva 1999/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1999 o minimalnim zahtjevima za poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika potencijalno izloženih riziku od eksplozivnih atmosfera (ATEX 137).

DODATNE
INFORMACIJE

 

UPITI I PONUDE:             +385 (0) 1 6521 922         Kontaktirajte nas