Kemijska i farmaceutska industrija

KEMIJSKA I FARMACEUTSKA INDUSTRIJA

Zbog prirode svojih proizvoda i procesa, kemijska i farmaceutska industrija strogo su kontrolirane i regulirane. Ukoliko vaša organizacija djeluje u industriji farmaceutskih ili kemijskih proizvoda, svjesni ste važnosti upravljanja kvalitetom, okolišem te zdravljem i sigurnošću na radu tijekom proizvodnog procesa.

Nudimo vam globalnu stručnost i pomoć u uslugama poput kontrole i revizije, mjerenja, analize rizika, ali i potporu pri certificiranju vaših sustava i procesa.

Uredba REACH

REACH je uredba EU prihvaćena kako bi se poboljšala zaštita ljudskog zdravlja i okoliša s obzirom na opasnosti koje mogu predstavljati kemikalije.

Bureau Veritas može vam pomoći da definirate svoje obaveze prema uredbi. Za trgovce na malo, robne marke i uvoznike, nudimo sveobuhvatna rješenja za osposobljavanje i podizanje svijesti o testiranju za SVHC (tvar visokog rizika). Naša EU REACH savjetodavna usluga omogućuje vam jednostavan pristup stručnjacima koji vas mogu savjetovati o usklađivanju sa REACH uredbom.

ATEX

U skladu sa zahtjevima europske direktive 2014/34/EU (ATEX) možemo ponuditi usluge certifikacije opreme i zaštitnih sustava.

Uz usluge ATEX certifikacije možemo provesti i postupak certifikacije  prema međunarodnom IECEx Sustavu (IECEx certifikat) u suradnji s ATEX i IECEx certifikacijskim tijelima unutar Bureau Veritas grupe.

TLAČNE POSUDE

Tlačna oprema kao što su posude pod tlakom, generatori pare, tlačni spremnici, industrijski cjevovodi i tlačni pribor s najvećim dopuštenim tlakom većim od 0,5 bar, treba zadovoljiti zahtjeve PED direktive da bi se mogla označiti CE oznakom i da bi se mogla staviti na tržište Europske unije.

Certificiramo i kontroliramo usklađenost vaših tlačnih posuda sa zakonskom regulativom i normama sigurnosti i kvalitete.

DODATNE
INFORMACIJE

Upiti i zahtjevi za ponudom:  +385 (0) 1 6521 922       Kontaktirajte nas

Dodatne informacije o uslugama Bureau Veritasa na globalnoj razini.