PED_market

PED

direktiva 2014/68/EU

Tlačna oprema kao što su posude pod tlakom , generatori pare , tlačni spremnici , industrijski cjevovodi i tlačni pribor s najvećim dopuštenim tlakom većim od 0,5 bar , treba zadovoljiti zahtjeve PED direktive da bi se mogla označiti CE oznakom i da bi se mogla staviti na tržište Europske unije.

U skladu sa zahtjevima europske direktive 2014/68/EU (PED) možemo ponuditi usluge certifikacije tlačne opreme prema sljedećim modulima:

  • MODUL A2: UNUTARNJA KONTROLA PROIZVODNJE I NADZIRANE PROVJERE TLAČNE OPREME U NASUMIČNO ODABRANIM VREMENSKIM RAZMACIMA
  • MODUL B: EU-PREGLED TIPA
  • MODUL C2: SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU UNUTARNJE KONTROLE PROIZVODNJE I NADZIRANIH PROVJERA TLAČNE OPREME U NASUMIČNO ODABRANIM VREMENSKIM RAZMACIMA
  • MODUL D: SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU OSIGURANJA KVALITETE PROIZVODNOG POSTUPKA
  • MODUL D1: OSIGURANJE KVALITETE PROIZVODNOG POSTUPKA
  • MODUL E: SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU OSIGURANJA KVALITETE TLAČNE OPREME
  • MODUL F: SUKLADNOST S TIPOM NA TEMELJU PROVJERE TLAČNE OPREME
  • MODUL G: SUKLADNOST NA TEMELJU POJEDINAČNE PROVJERE
  • MODUL H: SUKLADNOST TEMELJENA NA POTPUNOM OSIGURAVANJU KVALITETE
  • MODUL H1: SUKLADNOST NA TEMELJU POTPUNOG OSIGURANJA KVALITETE S PREGLEDOM PROJEKTIRANJA

Zakonska regulativa na području tlačne opreme

Pravilnik:

Pravilnik o tlačnoj opremi (NN br. 79/16)

Europska direktiva:

Direktiva 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu tlačne opreme

DODATNE
INFORMACIJE

 

UPITI I PONUDE:             +385 (0) 1 6521 922         Kontaktirajte nas