EM_compatibility

EMC

Elektromagnetska kompatibilnost

U skladu sa zahtjevima europske direktive 2014/30/EU (EMC) možemo ponuditi usluge ocjenjivanja sukladnosti prema prilogi III - MODULU B: EU ISPITIVANJE TIPA

Navedene usluge nudimo u suradnji s prijavljenim certifikacijskim tijelom unutar Bureau Veritas grupe.

Zakonska regulativa na području elektromagnetske kompatibilnosti

Pravilnik:

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN br. 28/16) (EMC pravilnik)

Europska direktiva:

Direktiva 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost

DODATNE
INFORMACIJE

 

UPITI I PONUDE:             +385 (0) 1 6521 922         Kontaktirajte nas